Säännöt

Kronos ry:n säännöt

hyväksytty 10.2.2022

1 § Yhdistyksen nimi on Kronos ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on kuitenkin vain suomi.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yhteyttä Helsingin yliopiston historian opiskelijoiden kesken, vahvistaa yhteyksiä laajempiin opiskelija- ja tieteenharjoittajapiireihin, toimia jäsentensä etujärjestönä Helsingin yliopistossa ja alan järjestöissä, sekä harjoittaa tiede-, opinto- ja kulttuuripolitiikkaa.

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää erilaisia tapahtumia, kuten kokouksia, keskustelu-, esitelmä- ja informaatiotilaisuuksia, ekskursioita ja juhlia.

5 § Kronos ry. julkaisee Kronikka-nimistä lehteä, joka on Kronos ry:n hallituksesta riippumaton historian opiskelijain äänenkannattaja.

6 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopistossa kirjoilla oleva ja siellä perustutkintoa suorittava historian opiskelija.

Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä jäsenhakemuksen perusteella.

Yhdistyksen jäsenyys säilyy koulutusohjelman vaihdon yhteydessä sekä eri maisteriohjelmaan siirryttäessä edellyttäen, että jäsen on edelleen kirjoilla Helsingin yliopistossa.

7 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien. Yhdistyksen jäsenyys myös katsotaan päättyneeksi sen kalenterivuoden lopussa, jona hän ei enää täytä jäsenyyden ehtoja esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta johtuen, jos opinto-oikeus historian opiskeluun Helsingin yliopistossa päättyy.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisesti.

Kun jäsenyyden päättymisen syynä on valmistuminen maisteriksi tai maisteriin rinnastettavasta tutkinnosta, jäsenen eron katsotaan astuvan voimaan sen yliopiston lukuvuoden päättyessä, jonka aikana jäsen on tutkintonsa suorittanut. Jäsen voidaan erottaa tai hänen on erottava mikäli jäsenen tutkinto-oikeus Helsingin yliopistolla, syystä tai toisesta, päättyy.

8 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

9 § Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannattajajäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai henkilön, joka sitoutuu maksamaan yhdistykselle vuosikokouksen vahvistaman kertamaksun tai vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

10 § Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi: vuosikokous ja vaalikokous. Vuosikokous pidetään kevätlukukaudella helmikuun 20. päivään mennessä, vaalikokous syyslukukaudella joulukuun 15. päivään mennessä.

11 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus ilmoittamalla siitä vähintään 7 päivää aikaisemmin yhdistyksen sähköpostilistalla.

12 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle.

13 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 8. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
 9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus
 10. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

14 § Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Valitaan hallituksen jäsenet: puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä muita jäseniä, yhteensä enintään 15 jäsentä
 7. Valitaan Kronikan päätoimittaja sekä toimituskunnan jäsenet
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
 9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
 10. Kokouksen päättäminen

15 § Yhdistyksen jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänestyksessä yksi ääni.
Valtakirjaa käyttäen ei saa äänestää. Kahden jäsenen vaatiessa suoritetaan äänestys umpilipuin. Käsiteltävissä asioissa ratkaisee yksinkertainen enemmistö elleivät säännöt toisin määrää. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

16 § Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa hallitus, jonka toimikautena on yksi kalenterivuosi. Hallituksen tehtävänä on:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan sääntöjen 3 §:ssä mainitun yhdistyksen tarkoitusten toteuttamiseksi.
 • Huolehtia yhdistyksen varojen hoidosta.
 • Valmistella yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle.

17 § Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on kutsunut kokouksen koolle ja kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

18 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi kestää kalenterivuoden. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastuskertomus on toimitettava hallitukselle viimeistään kahta viikkoa (14 päivää) ennen vuosikokousta.

19 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kukin yksin, tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.

20 § Puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen kokouksen koolle viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hallituksen jäsen on ilmoittanut hallituksen päätöksentekoa vaativasta asiasta puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

21 § Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1 / 50 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.

22 § Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain mikäli siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätös on tehtävä vähintään 2 / 3 kannatuksella annetuista äänistä.

23 § Yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamisesta päätetään vähintään kuukauden ja enintään kuuden kuukauden välein pidettävissä yhdistyksen kokouksissa, joissa molemmissa 2 / 3 annetuista äänistä kannattaa yhdistyksen lakkauttamista.

24 § Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa miten yhdistyksen varat on käytettävä historian opiskelun ja tutkimuksen edistämiseksi.

25 § Yhdistyksen sääntöjen muuttuessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

26 § Yhdistyksen jäsenenä henkilö sitoutuu noudattamaan Kronoksen toimintaohjeita sekä turvallisemman tilan periaatteita.

27 § Kaikki yli 100 euron hankinnat ja laskut tulee hyväksyttää hallituksen kokouksessa