Turvallisemman tilan periaatteet ja toimintaohjeet

Kronos ry:n toimintaohjeet

Tavoitteena on, että Kronoksen tapahtumiin osallistuvat henkilöt tuntevat sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja psyykkisesti olonsa turvalliseksi. Kronoksen tapahtumista pyritään tekemään monipuolisia, jotta mahdollisimman moni voisi nauttia niistä. Kronos järjestää esimerkiksi täysin alkoholittomia tapahtumia. Hallitus on vastuussa mahdollisista ongelmatilanteista ja siitä, että ne käydään läpi yhteisesti ja etukäteen sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Hallitus sitoutuu käymään läpi yhteiset pelisäännöt kerran vuodessa.

Ongelmatilanteissa voit käyttää anonyymia yhdenvertaisuusvastaavan yhteydenottolomaketta

Kronos ry sitoutuu:

 1. Puuttumaan väkivaltaan, häirintään, rasismiin, ableismiin, syrjivään käytökseen ja kielenkäyttöön.
 2. Tapahtuman fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden huomioimiseen sekä ylläpitämiseen.
 3. Toimimaan yhteisesti sovitulla tavalla ongelma- ja kriisitilanteiden jälkeen.
 4. Mahdollisimman monipuolisten tapahtumien järjestämiseen.
 5. Huomioimaan ihmisten moninaisuuden.
 6. Käymään läpi nämä toimintaohjeet kerran vuodessa.

Kronos ry:n turvallisemman tilan toimintaperiaatteet

Kronos ry sitoutuu toiminnassaan ja tapahtumissaan jäsenten henkisen ja fyysisen turvallisuuden turvaamiseen. Tämän turvallisuuden takaamisessa Kronos ry sitoutuu turvallisen tilan toimintaperiaatteisiin, jotka käydään läpi vähintään kerran vuodessa. HYY:n linjausten mukaisesti myöskään Kronos ry:ssä ei suvaita väkivaltaa, häirintää, rasismia, syrjivää käytöstä ja kielenkäyttöä. Mahdollisissa ongelmatilanteissa hallituksella on vastuu käydä tilanteet läpi yhteisesti ja etukäteen sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Turvallisemman tilan periaatteet pätevät fyysisten tilojen lisäksi järjestön digitaalisilla alustoilla.

 • Älä oleta, älä määrittele.
  • Kunnioita muiden itselleen määrittelemiä identiteettejä ja kohtaa heidät avoimesti. Älä yleistä omia kokemuksiasi muita koskeviksi. Tiedosta, ettet voi määritellä muita heidän puolestaan.
 • Kunnioita muita.
  • Ei tarkoittaa ei. Kunnioita muiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Älä painosta muita, jokaisella on oikeus kieltäytyä mistä tahansa aktiviteeteista.
 • Muista, että sanoillasi on painoarvoa.
  • Älä käytä halventavaa, toiseuttavaa tai muilla tavoin loukkaavaa kielenkäyttöä, edes ironisesti.
 • Ole avoin ja ymmärtäväinen.
  • Palautetta saadessasi suhtaudu asiaan avoimesti: kyse ei ole hyökkäyksestä sinua kohtaan, vaan pyrkimyksestä auttaa sinua kasvamaan ja kehittymään. Suhtaudu ymmärtäväisesti myös muiden tekemiin virheisiin ja mahdollisuuksien mukaan pyri sopimaan asia muiden osapuolten kanssa.
 • Tunnista omat etuoikeutesi.
  • Tiedosta, ettet näe tai koe maailmaa samalla tavalla kuin esimerkiksi eri sukupuoleen tai ihonväriltään erilaiset ihmiset. Ole avoin muiden kokemuksille ja näkemyksille.
 • Anna tilaa.
  • Älä puhu muiden päälle, varmista että kaikki halukkaat voivat osallistua ja halutessaan saada äänensä kuuluviin. Hyvä keskustelu on rakentavaa dialogia.
 • Huolehdi muista.
  • Tarjoa apuasi sitä tarvitsevalle. Tarvittaessa ota yhteys tapahtuman järjestäjiin. Pienelläkin eleellä voi olla suuri merkitys, esimerkiksi vesilasin muodossa.
 • Puutu näkemääsi syrjintään.
  • Tarjoa tukeasi syrjintää kohdanneelle. Ongelmatilanteissa ota yhteys tapahtuman järjestäjiin, häirintäyhdyshenkilöön tai ainejärjestön yhdenvertaisuusvastaavaan.


Ongelmatilanteen aiheuttajat

Jos tapahtumissa joku käyttäytyy sopimattomaksi koetulla tavalla, hallitus on sitoutunut toimimaan tässä kuvatulla tavalla. Sopimattomasti käyttäytyvä henkilö (esim. seksuaalinen häirintä, fyysinen tappelu, huutaminen) pyritään poistamaan tilasta mahdollisimman hienovaraisesti ja vähän huomiota herättävällä tavalla tai mahdollisuuksien mukaan ratkaisemaan tilanne tapahtuman aikana. Jos jonkun tapahtumaan osallistuneen käytöksestä tehdään hallituslaiselle valitus, pyritään keskustelemaan siitä henkilön kanssa kasvotusten. Jos tarpeellista, siitä annetaan tapauskohtaisesti joko varoitus tai porttikielto tietyn tapahtumamäärän ajaksi. Tässä kohtaa noteerataan ero huomion ja valituksen välillä.


Huomion voi antaa nimettömästi ensisijaisesti ja sen ei tarvitse olla ongelmatilanne vaan ennakoiva ilmoitus hallitukselle, mutta valituksen tulee olla nimellinen ja jonkun käytöksen perusteella annettu, sillä hallitus ei saa toimia jäsentään vastaan nimettömän yhteydenoton perusteella. Ilmoituksen tekijä valitsee näistä väylistä jomman kumman: joko nimettömän huomion tai nimellisen valituksen.

Käytäntönä pyritään antamaan ensin varoitus ja vasta sitten porttikielto, jonka aika määritellään tapauskohtaisesti. Yhdistys varaa oikeuden siirtyä suoraan porttikieltoon. Seksuaalinen häirintä kuitenkin on automaattisesti porttikielto.

Miten toimitaan hallituksen saatua valitus jonkun käytöksestä?

Valituksen saa tehdä kenelle tahansa hallituksen jäsenelle. Valituksen saatuaan hallituksen jäsen ilmoittaa asiasta yhdenvertaisuusvastaavalle, joka alkaa selvittää tapausta. YV-vastaava on lisäksi ainoa, jolla on oikeus YV-vastaavalle lähetettyjen valitusten lukemiseen. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdenvertaisuusvastaava muodostavat yhdenvertaisuustyöryhmän. Jos joku työryhmän jäsen on asianosaisena tai hänen tulisi muuten jäävätä itsensä, työryhmään otetaan vähintään toinen luotettava henkilö mukaan, ensisijaisesti yksi Kronos ry:n vanhoista yhdenvertaisuusvastaavista. Heitä voidaan tarvittaessa myös konsultoida vanhojen tapauksien suhteen.

YV-vastaavalle annettu valitus käsitellään lähtökohtaisesti yhdenvertaisuustyöryhmän kanssa, vaikka päävastuu on YV-vastaavalla. Valituksella voi myös tehdä hallituksen tietoiseksi ongelmatilanteesta ilman, että sitä puidaan asianosaisten kanssa. Hallitus voi tämän ilmoituksen avulla ennakoida mahdollisia ongelmatilanteita kyseisen henkilön kohdalla. Huomio jonkun käytöksestä voi toimia samalla lailla, mutta senkin tulee olla nimellinen ilmoitus.

Valituksen saatuaan YV-vastaava ottaa yhteyttä teon kohteena olleeseen henkilöön ja kysyy millä tavalla henkilö haluaa, että tilanteessa edetään. Vasta teon kohteena olleen henkilön luvalla otetaan yhteyttä ongelmatilanteen aiheuttajaan ja puretaan yhdessä tapahtumien kulku. YV-vastaava saa olla molempien asianosaisten tukena mutta ongelmatilannetta purettaessa kumpikin asianosainen saa pyytää tuekseen jonkun muun turvallisen ja luotettavan henkilön.

Jos ongelmatilanne koetaan tarpeeksi vakavaksi, annetaan tilanteesta riippuen joko varoitus tai sitten suora porttikielto tiettyyn määrän tapahtumia. Yhdenvertaisuustyöryhmä, johon kuuluu puheenjohtajisto ja yhdenvertaisuusvastaava, saavat antaa sekä varoituksen että porttikiellon oman harkintansa mukaan ja ilmoittamalla asiasta hallitukselle. Porttikielto voidaan antaa vain siten, että asiasta on etukäteen informoitu porttikiellon saajaa.

Miten toimitaan mahdollisessa kriisitilanteessa?

Kriittinen tapahtuma on mikä tahansa tilanne, joka aiheuttaa voimakkaan tunteen kontrollin menettämisestä ja haavoittuvuudesta eikä siis ole vain konkreettinen tilanne. Hallitus pyrkii pitämään kokemuksellisen purkutilanteen (nk. defusing) yhden vuorokauden sisällä tapahtuneesta kaikille läsnäolijoille. Hallitus pyrkii myös pitämään jälkipuinnin (nk. debriefing) 1-3 viikkoa tapahtuneen jälkeen kaikille, joita tapahtunut kosketti. Tapahtumaan osallistuneiden ei ole pakko osallistua defusing- ja debriefing-tilaisuuksiin.

Kriisitilanteen jälkeen yritetään olla lähettämättä ketään yksin kotiin. Sitoudutaan selkeään tiedottamiseen mahdollisimman pian tilanteen jälkeen ja antamaan yhteystiedot jollekin henkilölle, johon saa ottaa yhteyttä halutessaan. Hallituksen tärkein tavoite on yhteisön hyvinvoinnin ylläpitäminen.