Toimintaohjeet tapahtumiin

Tavoitteena on, että Kronoksen tapahtumiin osallistuvat henkilöt tuntevat sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja psyykkisesti olonsa turvalliseksi. Tapahtumista tehdään monipuolisia niin, että erilaiset ihmiset haluavat osallistua niihin. Hallitus on vastuussa mahdollisista ongelmatilanteista ja siitä, että ne käydään läpi yhteisesti ja etukäteen sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Hallitus sitoutuu käymään läpi yhteiset pelisäännöt kerran vuodessa.

Kronos ry sitoutuu:

  1. Nollatoleranssiin häirinnän ja kiusaamisen suhteen.
  2. Tapahtuman fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden huomioimiseen.
  3. Ongelma- ja kriisitilanteiden jälkeen toimimaan yhteisesti sovitulla tavalla.
  4. Mahdollisimman monipuolisten tapahtumien järjestämiseen.
  5. Pyrkimykseen huomioida mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä.
  6. Käymään läpi nämä toimintaohjeet kerran vuodessa.

Miten toimitaan?

Ennen tapahtumaa

Hallitus käy läpi, kuinka tapahtumatilasta tehdään fyysisesti turvallinen. Tähän kuuluu mm. pelastussuunnitelman teko ja tilan esteettömyyden läpikäyminen. Hallitus miettii myös, kuinka tapahtumasta tehdään psyykkisesti turvallinen. Tähän kuuluu mm. sitoutuminen häirinnän ja kiusaamisen nollatoleranssiin, mahdollisen teeman luonteen arvioiminen. Lisäksi tapahtuman tiedottamisessa huomioidaan yhdenvertaisuus.


Tapahtuman aikana

Hallitus sitoutuu siihen, että hallituksesta löytyy toimintakykyisiä jäseniä, jotka seuraavat tapahtuman ilmapiiriä. Hallitus on velvollinen tiedottamaan tapahtuman säännöistä. Tapahtuman järjestäjät yrittävät parhaansa mukaan ennakoida ongelmatilanteita ja ratkaista ne. Järjestäjät pyrkivät myös puuttumaan epämieluisaksi koettuun käytökseen. Tähän kuuluu mm. loukkaava kielenkäyttö. Tapahtuman järjestäjät pyrkivät huomioimaan kaikki osallistujat.


Tapahtuman jälkeen

Hallitus arvioi, kuinka tapahtuma onnistui sekä käy läpi mahdolliset ongelmatilanteet ja miettii
parannusehdotuksia ilmenneisiin ongelmiin. Hallitus pyrkii keräämään nimetöntä palautetta, josta
tiedotetaan selvästi, kuka sen lukee ja mahdollisesti tuo yleisellä tasolla hallituksen tietoisuuteen.


Ongelmatilanteen aiheuttajat

Jos tapahtumissa joku käyttäytyy sopimattomaksi koetulla tavalla, hallitus on sitoutunut toimimaan tässä kuvatulla tavalla. Sopimattomasti käyttäytyvä henkilö (esim. seksuaalinen häirintä, fyysinen tappelu, huutaminen) pyritään poistamaan tilasta mahdollisimman hienovaraisesti ja vähän huomiota herättävällä tavalla tai mahdollisuuksien mukaan ratkaisemaan tilanne tapahtuman aikana. Jos jonkun tapahtumaan osallistuneen käytöksestä tehdään hallituslaiselle valitus, pyritään keskustelemaan
siitä henkilön kanssa kasvotusten. Jos tarpeellista, siitä annetaan tapauskohtaisesti joko varoitus tai porttikielto tietyn tapahtumamäärän ajaksi. Tässä kohtaa noteerataan ero huomion ja valituksen välillä.
Huomion voi antaa nimettömästi ja sen ei tarvitse olla ongelmatilanne vaan ennakoiva ilmoitus hallitukselle,
mutta valituksen tulee olla nimellinen ja jonkun käytöksen perusteella annettu.
Hallitus ei saa toimia jäsentään vastaan nimettömän valituksen perusteella. Käytäntönä pyritään antamaan ensin kolme varoitusta ja vasta sitten porttikielto, jonka aika määritellään tapauskohtaisesti. Hallitus kuitenkin varaa oikeuden siirtyä suoraan porttikieltoon. Todistettu seksuaalinen häirintä on automaattisesti porttikielto.


Miten toimitaan hallituksen saatua valitus jonkun käytöksestä?

Valituksen saa tehdä kenelle tahansa hallituksen jäsenelle, tosin ensisijaisesti toivotaan, että yhdenvertaisuusvastaava auttaa ongelmatilanteiden purkamisessa. Puhumme YV-vastaavasta, mutta seuraava toimintatapa on sama, riippumatta siitä kenelle valitus tehdään. YV-vastaavan lisäksi vain hallituksen puheenjohtajalla on oikeus YV-vastaavalle lähetettyjen valitusten lukemiseen, sillä hän toimii YV-vastaavan yhteystyökumppanina ja informoi hallitusta. Hän on ensisijaisesti mukana, jos valitusta lähdetään purkamaan. Valituksen tekijä saa kuitenkin pyytää, että vain yksi henkilö on tilanteen purkaja ja päättää kuka se on.

YV-vastaavalle annettu valitus käsitellään lähtökohtaisesti vain kyseisen hallituksen jäsenen kanssa. YV-vastaava sopii valituksen tekijän kanssa, miten hän haluaa toimia, jos ollenkaan. Valituksella voi myös tehdä hallituksen tietoiseksi ongelmatilanteesta ilman, että sitä puidaan asianosaisten kanssa. Hallituksella on siis aiempi ilmoitus, jonka avulla he voivat ennakoida mahdollisia tulevia ongelmatilanteita. Huomio jonkun käytöksestä voi toimia samalla lailla, mutta senkin tulee olla nimellinen ilmoitus.

Valituksen saatuaan YV-vastaava ottaa yhteyttä valituksen tekijään ja kysyy, miten hän voi auttaa ja olla
tämän tukena. Vasta valituksen tekijän luvalla otetaan yhteyttä ongelmatilantee aiheuttajaan ja puretaan
yhdessä tapahtumien kulku. YV-vastaava saa olla molempien asianosaisten tukena mutta ongelmatilannetta
purettaessa kumpikin asianosainen saa pyytää tuekseen jonkun muun hallituslaisen

Jos ongelmatilanne koetaan tarpeeksi vakavaksi, annetaan tilanteesta riippuen joko varoitus tai sitten suora
porttikielto tiettyyn määrän tapahtumia. Yhdenvertaisuusvastaava saa antaa varoituksen oman harkintansa
mukaan ja ilmoittamalla asiasta hallitukselle. Porttikielto voidaan antaa vain hallituksen päätöksellä
kokouksessa ja siten, että asiasta on etukäteen keskusteltu porttikiellon saajan kanssa.

Miten toimitaan mahdollisessa kriisitilanteessa?


Kriittinen tapahtuma on mikä tahansa tilanne, joka aiheuttaa voimakkaan tunteen kontrollin
menettämisestä ja haavoittuvuudesta eikä siis ole vain konkreettinen tilanne. Hallitus pyrkii pitämään
kokemuksellisen purkutilanteen (nk. defusing) yhden vuorokauden sisällä tapahtuneesta kaikille läsnäolijoille. Hallitus pyrkii myös pitämään jälkipuinnin (nk. debriefing) 1-3 viikkoa tapahtuneen jälkeen kaikille, joita tapahtunut kosketti. Tapahtumaan osallistuneiden ei ole pakko osallistua defusing- ja debriefing-tilaisuuksiin. Kriisitilanteen jälkeen yritetään olla lähettämättä ketään yksin kotiin. Sitoudutaan selkeään tiedottamiseen mahdollisimman pian tilanteen jälkeen ja antamaan yhteystiedot jollekin henkilölle, johon saa ottaa yhteyttä halutessaan. Hallituksen tärkein tavoite on yhteisön hyvinvoinnin ylläpitäminen.