Toimintaohjeet tapahtumiin

Kronos ry:n toimintaohjeet

Tavoitteena on, että Kronoksen tapahtumiin osallistuvat henkilöt tuntevat sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja psyykkisesti olonsa turvalliseksi. Tapahtumista tehdään monipuolisia niin, että erilaiset ihmiset haluavat osallistua niihin. Hallitus on vastuussa mahdollisista ongelmatilanteista ja siitä, että ne käydään läpi yhteisesti ja etukäteen sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Hallitus sitoutuu käymään läpi yhteiset pelisäännöt kerran vuodessa.

Kronos ry sitoutuu:

  1. Nollatoleranssiin häirinnän ja kiusaamisen suhteen.
  2. Tapahtuman fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden huomioimiseen.
  3. Ongelma- ja kriisitilanteiden jälkeen toimimaan yhteisesti sovitulla tavalla.
  4. Mahdollisimman monipuolisten tapahtumien järjestämiseen.
  5. Pyrkimykseen huomioida mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä.
  6. Käymään läpi nämä toimintaohjeet kerran vuodessa.


Ongelmatilanteen aiheuttajat

Jos tapahtumissa joku käyttäytyy sopimattomaksi koetulla tavalla, hallitus on sitoutunut toimimaan tässä kuvatulla tavalla. Sopimattomasti käyttäytyvä henkilö (esim. seksuaalinen häirintä, fyysinen tappelu, huutaminen) pyritään poistamaan tilasta mahdollisimman hienovaraisesti ja vähän huomiota herättävällä tavalla tai mahdollisuuksien mukaan ratkaisemaan tilanne tapahtuman aikana. Jos jonkun tapahtumaan osallistuneen käytöksestä tehdään hallituslaiselle valitus, pyritään keskustelemaan siitä henkilön kanssa kasvotusten. Jos tarpeellista, siitä annetaan tapauskohtaisesti joko varoitus tai porttikielto tietyn tapahtumamäärän ajaksi. Tässä kohtaa noteerataan ero huomion ja valituksen välillä.
Huomion voi antaa nimettömästi ja sen ei tarvitse olla ongelmatilanne vaan ennakoiva ilmoitus hallitukselle, mutta valituksen tulee olla nimellinen ja jonkun käytöksen perusteella annettu.
Hallitus ei saa toimia jäsentään vastaan nimettömän valituksen perusteella. Käytäntönä pyritään antamaan ensin varoitus ja vasta sitten porttikielto, jonka aika määritellään tapauskohtaisesti. Yhdistys kuitenkin varaa oikeuden siirtyä suoraan porttikieltoon. Todistettu seksuaalinen häirintä on automaattisesti porttikielto.


Miten toimitaan hallituksen saatua valitus jonkun käytöksestä?

Valituksen saa tehdä kenelle tahansa hallituksen jäsenelle. Valituksen saatuaan hallituksen jäsen ilmoittaa asiasta yhdenvertaisuusvastaavalle, joka alkaa selvittää tapausta. YV-vastaava on lisäksi ainoa, jolla on oikeus YV-vastaavalle lähetettyjen valitusten lukemiseen. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdenvertaisuusvastaava muodostavat yhdenvertaisuustyöryhmän. Jos joku työryhmän jäsen on asianosaisena tai hänen tulisi muuten jäävätä itsensä, työryhmään otetaan vähintään toinen luotettava henkilö mukaan, ensisijaisesti Kronos ry:n vanhoja yhdenvertaisuusvastaavia. Heitä voidaan myös konsultoida vanhojen tapauksien suhteen.

YV-vastaavalle annettu valitus käsitellään lähtökohtaisesti yhdenvertaisuustyöryhmän kanssa, vaikka päävastuu on YV-vastaavalla. Valituksella voi myös tehdä hallituksen tietoiseksi ongelmatilanteesta ilman, että sitä puidaan asianosaisten kanssa. Hallituksella on siis aiempi ilmoitus, jonka avulla he voivat ennakoida mahdollisia tulevia ongelmatilanteita. Huomio jonkun käytöksestä voi toimia samalla lailla, mutta senkin tulee olla nimellinen ilmoitus.

Valituksen saatuaan YV-vastaava ottaa yhteyttä teon kohteena olleeseen henkilöön ja kysyy, miten hän voi auttaa ja olla tämän tukena. Vasta teon kohteena olleen henkilön luvalla otetaan yhteyttä ongelmatilanteen aiheuttajaan ja puretaan yhdessä tapahtumien kulku. YV-vastaava saa olla molempien asianosaisten tukena mutta ongelmatilannetta purettaessa kumpikin asianosainen saa pyytää tuekseen jonkun muun turvallisen ja luotettavan henkilön.

Jos ongelmatilanne koetaan tarpeeksi vakavaksi, annetaan tilanteesta riippuen joko varoitus tai sitten suora porttikielto tiettyyn määrän tapahtumia. Yhdenvertaisuustyöryhmä, johon kuuluu puheenjohtajisto ja yhdenvertaisuusvastaava, saavat antaa sekä varoituksen että porttikiellon oman harkintansa mukaan ja ilmoittamalla asiasta hallitukselle. Porttikielto voidaan antaa vain siten, että asiasta on etukäteen informoitu porttikiellon saajaa.

Miten toimitaan mahdollisessa kriisitilanteessa?


Kriittinen tapahtuma on mikä tahansa tilanne, joka aiheuttaa voimakkaan tunteen kontrollin menettämisestä ja haavoittuvuudesta eikä siis ole vain konkreettinen tilanne. Hallitus pyrkii pitämään kokemuksellisen purkutilanteen (nk. defusing) yhden vuorokauden sisällä tapahtuneesta kaikille läsnäolijoille. Hallitus pyrkii myös pitämään jälkipuinnin (nk. debriefing) 1-3 viikkoa tapahtuneen jälkeen kaikille, joita tapahtunut kosketti. Tapahtumaan osallistuneiden ei ole pakko osallistua defusing- ja debriefing-tilaisuuksiin.

Kriisitilanteen jälkeen yritetään olla lähettämättä ketään yksin kotiin. Sitoudutaan selkeään tiedottamiseen mahdollisimman pian tilanteen jälkeen ja antamaan yhteystiedot jollekin henkilölle, johon saa ottaa yhteyttä halutessaan. Hallituksen tärkein tavoite on yhteisön hyvinvoinnin ylläpitäminen.